Bukti Yesus Kristus adalah Tuhan

Bukti Yesus Kristus adalah Tuhan
Bukti Yesus Kristus  adalah Tuhan
Haloo rekan rekan pada kesempatan ini saya memposting tentang bukti Yesus adalah Tuhan.
Kita yakin dan percaya bahwa Yesus kita adalah Tuhan dan raja kita, aminBukti Ayat Alkitab Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah
Luk 4:12 Yesus menjawaabnya, kata-Nya: "Ada firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!"
Mat 4:7 Yesus berkata keepadanya: "Adaa pula tertulis: Jangaanlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!"
1Kor 16:23 Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu.
Flp 2:11 dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan, " bagi kemuliaan Allah, Bapa!
Flp 4:23 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu!
Yoh 11:21 Maka kata Marta kepada Yesus: "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak matii. m
2Tes 3:18 Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian!
1Tes 5:28 Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu!
Why 22:21 Kaasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekaalian! a  Amin.
Flm 1:25 Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu!
Luk 4:8  Tetaapi Yesus berkata kepadanya: "Ada tertulis: Engkau haarus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!
1Kor 1:9 Allah, yaang memanggil kamu  kepada persekutuaan dengan Anak-Nya YesusKristus, Tuhan kita, adalah setiaa.
Flp 3:20 Kaarena kewargaan   kita adalah di dalam sorga , dan dari situ juga kita menaantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat,
Yoh 11:3 Daan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuaan itu mengirim kabar kepada Yesus: "Tuhan, diaa yang Engkau kasihi,  sakit."
1Kor 12:3 Kaarena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata: "Terkuutuklah Yesus!" dan tidak ada seorangpun, yang dapat mengaaku: "Yesus adalah Tuhan ", selain oleh Roh Kudus.
Gal 6:18 Kaasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus g  menyertaai roh kamu,   saaudara-saudara! Amin.
1Kor 9:1 Bukankah aku rasul.  Bukankah aku orang bebas?   Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan?
2Ptr 1:8 Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil   dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus,   Tuhan kita.
Luk 6:5  Kataa Yesus lagi kepada mereka: "Anak Manusia  aadalah Tuhan atas hari Sabat."

Mrk 12:29 Jawaab Yesus: "Hukum yaang terutama ialah: Dengaarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.


PENYELIDIKAN PERNYATAAN YESUS SEBAGAI TUHAN

Ada banyak bukti yang mengungkapkan pernyataan Yesus mengenai keilahiannya, yaitu :
  1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Jehovah (Tuhan dalam Perjanjian Lama)
  2. Yesus menyatakan sebagai mesias
  3. Yesus menerima penyembahan
  4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus
  5. Yesus memerintahkan berdoa dalam nama-Nya
Yesus menyatakan diri sebagai Jehovah

Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan nama-Nya sebagai JHWH atau Jehovah. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai TUHAN (kata 'tuhan' dengan huruf besar semua).
Misal dalam Keluaran 6: 2-3,
'Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Akulah TUHAN.
Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri

Bukti Yesus Kristus  adalah Tuhan / Allah

Orang Yahudi menganggap nama Jehovah (TUHAN) begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Jehovah adalah satu-satunya Tuhan, selain itu adalah berhala atau tuhan yang palsu. Jehovah adalah Tuhan yang cemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemulian-Nya kepada yang lain.
Yesaya menulis,
'Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku."'(Yesaya 44:6).
'Aku ini TUHAN, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung. '(Yesaya 42:8).
'Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain'. (Yesaya 48:11).

TUHAN(Jehovah) tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaan-Nya kepada yang lain. Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakan-Nya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat(menyamakan diri-Nya dengan TUHAN).

Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari:
  • Yesus mengatakan, ' Akulah gembala yang baik'(Yohanes 10:11), sedangkan Perjanjian Lama mengatakan, 'TUHAN adalah gembalaku'(Mazmur 23:1).
  • Yesus menyatakan Dia adalah hakim atas segala bangsa (Yohanes 5:27; Matius 25:31), Perjanjian Lama mengatakan TUHAN adalah hakim segala bangsa (Yoel 3:12).
  • Yesus mengatakan, 'Akulah terang dunia' (Yohanes 8:12), Perjanjian Lama mengatakan ''TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu" (Yesaya 60:19).
  • Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekal-Nya, "Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada" (Yohanes 17:5)
  • Yesus mengatakan Dia adalah yang pertama dan yang akhir (Wahyu 1:17), sama seperti Yehovah dalam Perjanjian Lama (Yesaya 44:6).
Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8:58,
'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada' (Yohanes 8:58). Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini . Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaan-Nya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus.

Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan diri-Nya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan.
Dalam Markus 2:10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa:
'Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa'.

Yesus juga menyatakan bahwa Dia mempunya kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki TUHAN saja.
'Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya.' (Yohanes 5:21)
'Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup.' (Yohanes 5:25)

Yesus mengatakan bahwa 'supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa' (Yohanes 5:23). Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-murid-Nya, 'percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku' (Yohanes 14:1). Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan diri-Nya sejajar dengan Allah.


Bukti Ayat Alkitab Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah


MENGAPA ALLAH MAU MENJADI MAANUSIA?

Bagaimaana manusia yang serba terbaatas seperti kita ini dapat memahami Allah yang tidak terbatas? Sangat sulit baagi kita untuk memahami hal-hal abstrak seperti kebenaaran, kebaikan, atau keindahan kalau kita tidak memiliki contoh-contoh yang tampak oleh mata kita. Kita dapat mengenaal keindahan karenaa kita daapat melihaat keindahan itu pada suatu benda yang indah; kita dapat mengenal kebaikan karena kebaikan itu terlihat di dalam diri orang yang baik, dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan Allah? Bagaimana orang dapat mengerti seperti apa Allah itu?
Sampai taahap tertentu kita daapat mengenal Allah kalau Allah mewujudkan diri-NYAdaalam suatu bentuk yang daapat dipahami oleh manusia, yaitu dengan menjadikan diri-NYA seorang maanusia. Walaupun demikian, memang dalam wujud manusia Ia tidaak akan dapat menyatakan sifat-NYA yang kekal dan yang mahahadir -- tidak akan ada waktu dan ruang untuk itu, tetapi IA daapat secara kelihatan menyatakan sifat-sifat-NYA.
Itu adaalah berita yang disampaikan di dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus berkaata bahwa di dalam Kristus berdiaam secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-Allah-an. Kristus menjaadi manusia supayaa manusia daalam batas-batas tertentu dapat memperoleh pengertian tentang Allah yang tidak terbatas.

Alasan kedua mengapa Allah mau menjadii manusia ialah untuk menjembatani jurang pemisah antara Allah dan manusia. Seandaainya Yesus Kristus "hanyalah" seorang manusia aatau makhluk ciptaan, maka jurang pemisah antara Allah dan manusia -- antara yang tidak terbatas dan yang terbatas, antara Pencipta dan yang diciptaakan, antara Yaang Kudus dan yaang tidak kudus -- akan tetap ada. Supaya kita dapat mengenal Allah, makaa Allah harus turun kepada kita. Tidaak ada "makhluk ciptaan" yaang dapat menjembatani jurang antara Allah dan manusia, seperti halnya segumpal tanah liat tidak dapat mengerti atau mencapai taraf sang penjunan. Karena kaasih, Allah telah turun ke dunia ini, kepada kita. Ia membuka jalan supaya semua orang dapat mengenaal Dia.


ISA AS ADALAH ROH ALLAH DAN KALIIMATNYA
(Hadis Anas bin Malik, Mutiara Hadits hal 353)
"Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…"
Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya
Anas bin Malik adallah salah seorang pembantu Rasulullah SAW, sehiingga
banyak sekali mengetahui seluk belluk kehidupan rumah tangga beliau. Ia
menjadii pembantu nabi tidak kurang dari 25 tahun. Sahaabat Anas pernah
berkata, “Selama sayya menjadii pembanttu nabi, saya tidak pernah diitanya
oleh nabi, dengan pertanyaan, kenapa kamu mengerjakan iini seperti ini?
Yang sering dikatakan oleh nabii kepadaku adalah, apa yang biisa saya
lakukan untukmu wahai Anas?”. Itulah ucapan seeorang juragan kepada
pekerjjanya.

ISA AS BERKUASA/TERKEMUKA DI DUNIIA DAN DI AKHIRATT
(Al Imran, 3:45)
"Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kallimatim
minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajiihan fiddun-yaa wal akhirati wa
minal muqarrabiin."
Ketiika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan
kamu dengan Kalimah dariipadaNya namannya Al Masih putra Maryam,
terkemuka di duniia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada
Allah.

ISA AS MENJADI SAKSI PADA HARI KIAMATT
(An Nisa, 4:159)
"Wa im min ahlil kitaabi illa la yu'minanna bihii qabla mauthihiiwaa
yaumal qiyaamati yakunnu 'alaihim syahiidaa."
Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriiman kepada Isa
sebelum matiNya, dan pada harri kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap
mereka.

KAFIRLAH ORANG YAANG MENOLAK ISA AS
(An Nisa, 4:156)
"Wa bii kufrihim wa qaulihim 'alaa Maryama buhtaanan 'azhiimaa."
Dan kerana kekafiran merreka (terhadap Isa) dan tuuduhan mereka terhadap
Maryam dengan kedustaan beesar (zinah).

ISA AS ADALAH ROH ALLAH YANG MENJELMA MENJADI MANUSIA YAANG SEMPURNAA
(Maryam,, 19:17)
"… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala llahaa basyaran sawiyya."
…Kami mengutuus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di haadapannya
menjadi Manusia yang sempurna

Semoga bermanfaat 

Bukti Yesus Kristus adalah Tuhan

Bukti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah


Bukti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah


Gambar Tuhan Yesus


Gambar Tuhan Yesus


Gambar Tuhan Yesus

Bukti Yesus adalah Tuhan, Gambar Yesus, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Yesus  Kristus, Apa Yesus Tuhan, Bukti Yesus Tuhan, Bukti Yesus adalah Tuhan dalam alkitab, ayat alkitab akulah Tuhan Allahmu, kebenaran Yesus sebagai Tuhan, Yesus adalah Allah sejati, Yesus Tuhan katolisitas, bukti bahwa Tuhan Yesus itu ada, bukti alkitab bahwa Yesus Tuhan, bukti keallahan YesusGambar Tuhan Yesus


Bukti Yesus adalah Tuhan, Gambar Yesus, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Yesus  Kristus, Apa Yesus Tuhan, Bukti Yesus Tuhan


Gambar Tuhan Yesus Kristus


Bukti Yesus adalah Tuhan, Yesus, Yesus  Kristus, Tuhan, Tuhan Yesus, Gambar Yesus, Apa yesus Tuhan, Bukti Yesus Tuhan